Blog

Her på vores blog skriver vi løst og fast om aktuelle emner og nyheder, vi mener kan have relevans for vores kunder og samarbejdspartnere.

08.03.2019

Det er ikke bare gas

Real Administration er administrator af ejendommen "Gasværket", som er ejet af Roskilde Kommune, men drives af Fonden Gasværket i Roskilde.

I forbindelse med, at vi gerne ville have taget et nyt gruppefoto af medarbejderne, tænkte vi at denne smukke og i øvrigt fuldstændigt fredede ejendom kunne danne en fin baggrund.

Vi synes selv billedet blev rigtigt godt :-)

 

 

02.02.2019

Energirenovering?

God guide til energirenovering for udlejere. Udarbejdelsen af guiden er støttet af Grundejernes Investeringsfond. 

 

Foreninger kan også få et godt input!

 

Se mere på https://udlejerenergi.dk/

 

Tonni Sørensen, direktør

04.01.2019

Nye satser for skattefri godtgørelse i foreninger

En lang række af vores andels- og ejerlejlighedsforeninger benytter sig af muligheden for at udbetale et skattefrit beløb til bestyrelsesmedlemmer og andre, som udfører frivilligt arbejde for foreningen.

De benytter sig af det vi i daglig tale kalder for ”idrætscirkulæret” https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205474

Det medfører i praksis, at foreningen kan udbetale et beløb på op til kr. 3.750 for kalenderåret 2018 og et beløb på op til kr. 3.850 for kalenderåret 2019.

Disse beløb skal dække medlemmernes udokumenterede udgifter til eksempelvis telefon, internet, kontorartikler, porto og lignende.

Ud over dette skattefri beløb kan medlemmerne få udbetalt skattefrie kørepenge for kørsel i foreningens tjeneste. Der kan i 2019 udbetales kr. 3,56 pr. kilometer for de første 20.000 km. og kr. 1,98 pr. kilometer for kørsel herudover.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker yderligere oplysninger om mulighederne for skattefri godtgørelse i din forening.

Tonni Sørensen, direktør

12.12.2018

2018 i Real Administration A/S

Nu da året går på hæld og den søde juletid nærmer sig, er det vist blevet tid til at gøre status over året der er ved at være gået.

Som sædvanligt startede året ud med at få afsluttet alle årsregnskaberne for 2017. Vi har en målsætning om at alle vores foreningsregnskaber skal være afsluttede og sendt til foreningernes revisorer senest inden udgangen af januar, for jo før revisor får regnskaberne fra os, jo tidligere kan vi have et regnskabsudkast retur, som vi kan kommentere og sende ud til foreningernes bestyrelser.

Den 1/1 overtog vi administrationen for E/F Holger Danskes Vej 25-27, som skulle i gang med et større renoveringsprojekt.

Foråret var, som altid, en travl tid hvor det meste af tiden gik med bestyrelsesmøder, budgetter, generalforsamlinger, referatskrivning og opfølgning på de beslutninger der blev truffet på generalforsamlingerne.

Oven på denne travle tid så vi frem til en velfortjent sommerferie, men det skulle snart vise sig at det ikke blev en rolig sommer for den 1/7 overtog vi administrationen af en række foreninger og udlejningsejendomme. Vi kom lidt rundt på landkortet med ejendomme og foreninger i blandt andet København, Køge, Holbæk og Næstved, og vi fik fra den 1/7 lov til at administrere disse foreninger og ejendomme:

Augustagade 29-31
Fændediget 5-7
A/B Dokhuset
Skotlandsgade 7-13
Lemnosvej 18-20
A/B Clermontgade 23
Kronborggade 3
Ægirsgade 49
A/B Møllebakken 1-15
Kornmarksvej 2-4
Fabriksvej 2-12
Østergade 9-11
Strandvejen 272A – 278B

Det blev en travl sommer, men den 1/9 sagde vi også velkommen til A/B Korsdal og den 1/11 kunne vi også overtage administrationen for E/F Porthuset...

I årets løb har en række af vores foreninger igangsat større renoveringsprojekter, hvor vi har bistået med byggesagsadministrationen.

Heldigvis kunne vi også sige velkommen til vores 2 nye medarbejdere som begge er startet hos os i efteråret. Du kan finde lidt info om vores medarbejdere her https://www.realadmin.dk/medarbejdere/

Denne blogs læsere kan nok fornemme, at vi ikke har kedet os i 2018. Det har været et super spændende, sjovt og udfordrende år og som firmaets frontfigur vil jeg gerne indrømme, at jeg er umådelig stolt over den kæmpestore indsats hele holdet har ydet.

Lad mig samtidig benytte lejligheden til at ønske glædelig jul og godt nytår til bloggens læsere og alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Tonni Sørensen, direktør

 

 

05.10.2018

Forslag til ny ejerlejlighedslov skudt i sænk

I vores blog post fra den 24 april i år, kunne man læse om et forslag til en meget tiltrængt modernisering af en mere end 50 år gammel ejerlejlighedslov. 

Et udvalg bestående af 14 medlemmer fra forskellige interesseorganisationer udførte det kæmpe arbejde de  blevet pålagt af regeringen, men de efterfølgende konkrete politiske forhandlinger har vist, at det ikke har været muligt for erhvervsminister Rasmus Jarlov at samle et politisk flertal .

I vores blog post forudså vi, at der var et par kontroversielle forslag, der måske ikke kunne finde flertal i folketinget, men at der ikke var velvilje til at gennemføre de mest tiltrængte moderniseringer er en stor skuffelse. 

Juridisk dirketør i Ejendomsforeningen Danmark, Morten Østrup Møller, har udtrykt problemstillingen ganske godt

"Når Folketinget ikke kan nå til enighed om en modernisering af loven, kommer man til at svigte de mange hundredetusinde mennesker, der bor i ejerlejligheder. Herude har man virkelig brug for klare og enkle regler, der giver større gennemsigtighed og sikkerhed for den enkelte ejer, og som sikrer, at ejerforeningsfællesskaberne også kan håndtere tidens udfordringer, hvad end der er tale om ombygninger, korttidsudlejning eller håndtering af de meget få ejere, som via larm, trusler eller voldelig adfærd ødelægger boligfællesskabet for de mange." 

Udarbejdet af Tonni Sørensen, direktør

31.08.2018

Vi har i dag sendt denne pressemeddelelse til relevante medier:

Da Niels Bowmann, direktør i Bowmann Ejendomsadministration ApS har valgt at gå på pension, har han overdraget alle aktiviteter i virksomheden til Real Administration A/S.

Direktør Tonni Sørensen fra Real Administration udtaler, at overtagelsen af aktiviteterne ligger helt i tråd med de vækstplaner som Real Administration har lagt.

Den ejendomsportefølje vi fremadrettet skal varetage administrationen af er allerede i forvejen veladministreret og for Real Administration er det særdeles interessant at få mulighed for at videreføre administrationsopgaven i samme ånd. Ejendomsporteføljen består fortrinsvis af velholdte boligudlejningsejendomme som i størrelse spænder fra 12 til 93 boliglejemål.

Efter overtagelsen af denne portefølje er Real Administration valgt som administrator for mere end 100 andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger samt udlejningsejendomme i København og på det meste af Sjælland.

Udarbejdet af Tonni Sørensen, direktør

24.04.2018

Forslag til ny ejerlejlighedslov og normalvedtægt

Et udvalg bestående af 14 medlemmer fra forskellige interesseorganisationer er færdige med det arbejde de er blevet pålagt af regeringen, og der skal nu indledes konkrete politiske forhandlinger.

Største spørgsmål blandt politikerne forventer vi bliver den forslåede delvise ophævelse af opdelingsforbuddet, som forventes at give andelshavere og ejere af små udlejningsejendomme en gevinst ved omdannelse til ejerlejligheder og det skal tilføjes, at der i forslaget ikke er taget hensyn til beskatning mv.

Der er en del spændende ændringer i vente, hvoraf nogle af de vigtigste opsummeres i det efterfølgende:  

 • Opdelingsforbuddet: Tidligere har man ikke måtte opdele småhuse (6 lejligheder eller mindre) eller andelsboliger i ejendomme opført efter 1966 i ejerlejligheder. Den nye lovforslag vil ophæve disse forbud. Det kan for andelsboligforeninger betyde, at de kan opdeles i ejerlejligheder, og på den måde være underlagt helt andre regler om fx prisfastsættelsen ved salg og belåning af lejligheden.
 • Bøder: Tidligere har man alene haft muligheden for at tvinge en ejer til at fraflytte sin ejerbolig ved uacceptabel adfærd som fx retsstridig udlejning, tilsidesættelse af god skik og orden eller oftere gentagen misligholdelse.

Det nye lovforslag indeholder en ny sanktionsmulighed, som giver mulighed for at uddele bøder op til 10.000 kr. Hvis ejeren gør indsigelse til denne bøde får foreningen pligt til at afgøre sagen ved en domsstolsprøvelse. Her skal overtrædelsen være af sådan karakter, at det kan give ret til en sådan bøde.

 • Eksklusion: Ved særligt grove overtrædelser åbnes der i lovforslaget for muligheden for eksklusion af ejeren, så ejeren ikke kun skal fraflytte ejerlejligheden, men også sælge den. Det skal i så fald vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal, og herefter skal der tinglyses stævning på ejendommen. Så får ejeren 6 måneder til salg, hvorefter foreningen kan begære lejligheden på tvangsauktion.
 • Ny normalvedtægt: Der er kommet en del flere paragraffer på normalvedtægten. Normalvedtægten er den, der gælder, hvis den enkelte forening ikke har taget aktivt stilling til, hvordan vedtægterne er udformet. Paragrafferne i den gælder også, hvis den enkelte forening ikke har taget stilling til et punkt, som normalvedtægten gør.

Et lille udpluk af ændringerne er nævnt her:

 • 9/10 flertal ved salg af større grundarealer og ændring af betydelige fælles bestanddele.
 • Vetoret ved fx indskrænkning af særrettigheder, eller yderligere forpligtelser for den enkelte. Dette er en slags samtykkeregel for dem, der stilles dårligere.
 • Generalklausul ved urimelige fordelingstal, misbrug af majoritet og beslutninger om væsentlig ulempe for den enkelte. Denne bestemmelse vil i øvrigt gælde i stedet for nuværende paragraf 2, stk. 4 om at ejere med flere lejere mister stemmeretten.
 • Bestyrelsesansvarsforsikring: Der vil være krav om at tegne bestyrelsesansvarsforsikring.
 • Elektronisk kommunikation: Ejerne har pligt til at holde ejerforeningen opdateret med den korrekte mailadresse, og denne kan benyttes som kommunikationsvej. Der vil dog være mulighed for fritagelse.
 • Vedligeholdelse – ejer kontra ejerforening: Normalvedtægten laver en grundig uddybning af, hvilke vedligeholdelsesarbejder, der vedrører hvem.
 • Udlejning: Ved udlejning er der underretningspligt til foreningen med lejers og ejers kontaktinformationer. Korttidsudlejning defineres til 31 dage, og der gives ikke mulighed for at forbyde korttidsudlejning helt, men der gives følgende begrænsninger:
  • Man kan lave op til 4 separate udlejninger
  • Man kan maksimalt udleje sammenlagt 30 separate dage pr. kalenderår.

Mange af ændringerne i normalvedtægten er bygges på retspraksis, så man vil opleve at nogle af punkterne allerede gælder i dag, men blot ikke er nedskrevet.

Der gøres særligt opmærksom på, at dette endnu kun er et lovforslag. Der er forventning om, at lovforslaget bliver vedtaget, men sandsynligvis først efter politikernes sommerferie.

Du kan finde forslag og yderligere informationer via denne pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

Udarbejdet af Mette Badenski, Ejendomsadministrator EA/Property Manager

01.12.2017

Nye "pakker" i forbindelse med vurderingsrapporter ved salg af andelsboliger.

Ny andelspakke – gør salget nemt!

Langt de fleste af de andelsboligforeninger, som Real Administration er administrator, for bruger i dag en vurderingsmand til at lave en vurderingsrapport, når en andelsbolig skal sælges, og i rigtig mange af andelsboligforeningerne, skal der endvidere laves el og/eller VVS-tjek.

Der skal indhentes tilbud fra lokale håndværkere til el- og VVS-rapporten, og der skal bookes tid til en vurderingskonsulent. Er der tale om et andelsrækkehus, så skal der endvidere ofte udarbejdes et energimærke på boligen. Det bliver op til 4 individuelle besøg, 4 regninger og ingen mulighed for at slå nogen af tingene sammen og derved spare andelshavere for både tid og penge.

Real Administration har derfor i samarbejde med Energihuset Danmark udviklet 4 ”andelspakker”, som kan dække de forskellige behov, der er fra forening til forening.

Uanset om der kun skal laves vurdering, eller om der skal laves både vurdering, energimærke og el- og VVS-tjek så udføres det hele på en gang af den samme konsulent fra Energihuset Danmark. På denne måde generes andelshaveren mindst muligt og får rapporter osv. tilkonkurrencedygtige priser.

Du kan finde de forskellige "pakker" og pakkepriser via dette link.

Vurderingsrapporten udarbejdes efter ABF´s regler og der bliver lavet tjek alt afhængigt af, hvad der er behov for. Rapporterne leveres til administrator inden for 48 timer og til en fast samlet pris:

Tag fat i din kontaktperson hos Real Administration, hvis du vil vide mere eller bestille rapport med eller uden tjek på telefon 4635 1843 eller info@realadmin.dk

Udarbejdet af Tonni Sørensen, direktør

07.09.2017

Alle energimærkningers gyldighed forlænges til 10 år.

Der er den 29/8 2017 trådt en ny bekendtgørelse i kraft. Denne bekendtgørelse bestemmer, at alle energimærkningers gyldighed forlænges til 10 år, således at energimærkninger der allerede er udløbet vil blive "genoplivet", såfremt de er udstedt indenfor de seneste 10 år.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om konsekvenserne for din ejendom/forening.

Udarbejdet af Tonni Sørensen, direktør

19.08.2017

Går du med drømme om en lejlighed på Frederiksberg?

Hvis du går med drømme om en lejlighed på Frederiksberg, er det nok bedst at have sparet en smule op...

http://bolignyheder.boligsiden.dk/2017/08/lejligheder-paa-frederiksberg-stiger-32-procent/

Udarbejdet af Tonni Sørensen, direktør

14.09.2016

Overvejer I udskiftning af faldstammer og vandrør?

Hvis din forening overvejer udskiftning af faldstammer og vandrør, kunne denne løsning måske være interessant:

http://modulett.dk/for-foreninger/

Udarbejdet af Tonni Sørensen, direktør